Regulamin Evree Black Rose na Lato

REGULAMIN PROMOCJI 

„EVREE BLACK ROSE NA LATO”

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „EVREE BLACK ROSE NA LATO”.
 2. Promocja jest organizowana przez Biogajamed Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Kosowskiej 2/4/31, 26-600 Radom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000747922, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestry Sądowego, NIP: 6793173909, kapitał zakładowy 5 000 PLN (zwaną dalej „Organizatorem”). Organizator jest jednocześnie fundatorem świadczeń przyznanych w Promocji. 
 3. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem ponadterytorialnego zasięgu Internetu.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 12.06.2020 roku i trwa do wyczerpania zapasów gratisów przewidzianych zgodnie z Regulaminem („Czas trwania Promocji”).
 5. Celem Promocji jest promocja marki i sklepu internetowego kupsobiezdrowie.pl.

ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla każdej osoby, która jest klientem sklepu kupsobiezdrowie.pl zgodnie definicją Klienta zawartą w regulaminie sklepu kupsobiezdrowie.ploraz jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i spełnia warunki Regulaminu.
 2. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 3. Produktami, których zakup objęty jest Promocją (dalej „Produkty”) są produkty marki Evree Black Rose – Liftingująco-Ochronny krem na dzień SPF 20 oraz Złuszczające serum z kwasami AHA dostępne do sprzedaży w sklepie internetowym Organizatora pod adresem kupsobiezdrowie.pl. 
 4. Promocja polega na przyznaniu prawa do określonego gratisu (dalej Prezent”) każdemu uczestnikowi, który dokona w Czasie trwania Promocji w ramach jednorazowego zamówienia zakupu zestawu produktów Evree Black Rose – Liftingująco-Ochronny krem na dzień SPF 20 w ilości 1op oraz Złuszczające serum z kwasami AHA w ilości 1op o wartości 19,98 zł (Zakup premiowany”).
 5. Przy dokonaniu Zakupu premiowanego o którym mowa w pkt. 4 uczestnik Promocji otrzyma Prezent
  w postaci 1 sztuki okularów przeciwsłonecznych, siwa oprawka, plastikowe, UV 400 (zgodnie ze specyfikacją ofertową dystrybutora) o wartości 1,72 zł.
 6. Uczestnik Promocji otrzyma wybrany Prezent wraz z zamówieniem, którego dotyczył Zakup premiowany, w terminie wynikającym z regulaminu sklepu kupsobiezdrowie.pl (tj. w terminie realizacji zamówienia na Zakup premiowany).
 7. Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
 8. Koszty dostawy nie wliczają się w limit kwoty Zakupu premiowanego.
 9. W razie skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z odrębnymi przepisami, zwrotowi podlega również otrzymany Prezent w stanie niezmienionym.
 10. Promocja łączy się z innymi promocjami dostępnymi w sklepie internetowym kupsobiezdrowie.pl.
 11. Zakupu premiowanego można dokonać wyłącznie w sklepie internetowym Organizatora kupsobiezdrowie.pl .
 12. Uczestnik nie ma możliwości wymiany Prezentu na inny lub na jego ekwiwalent pieniężny.
 13. Uczestnik nie może domagać się, aby Prezent miał szczególne właściwości.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące ich udziału w Promocji.
 2. Reklamacje rozpatruje specjalna komisja powołana przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były sporządzone w formie pisemnej oraz zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis
  i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres zamowienia@kupsobiezdrowie.pl.
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację. Organizator rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres uczestnika podany w reklamacji, chyba że uczestnik wybrał inny sposób komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne uczestnik ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu
  i zaakceptowanie jego treści. Przez przystąpienie przez uczestnika do Promocji domniemywa się, iż uczestnik zaakceptował jego treść.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w sposób odmienny regulują prawa uczestnika lub obowiązki Organizatora – stosuje się je w miejsce postanowień Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej kupsobiezdrowie.pl pod adresem https://kupsobiezdrowie.pl/pl/i/Regulamin-Evree-Black-Rose-na-Lato/25.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl